Press Pixels
Background Slider

Vores politik

FAGFORENINGSLISTEN vil udvikle de grundlæggende lønmodtagerrettigheder som ferie, løn under sygdom, barselsorlov, omsorgsdage og arbejdstid, samt sikre grundlaget for en samlet balance i hverdagen. Denne udvikling foretages bedst i samarbejde med andre arbejdstagere og AC-medlemsorganisationer.

FAGFORENINGSLISTEN tror på og arbejder udfra, at den enkelte ingeniør opnår de bedste løn- og ansættelsesmæssige forhold gennem virksomhedsgrupper og tillidsrepræsentanternes arbejde, samt herved får personlig sparring og support lokalt på arbejdspladsen.

FAGFORENINGSLISTEN arbejder for alle ansatte ingeniørers interesser, hvad enten de er offentlig eller privat ansatte.

Derfor er det centralt for FAGFORENINGSLISTEN , at IDA’s tillidsrepræsentanter (TR-ere og VG-ere) ude på arbejdspladserne støttes bedst muligt i deres varetagelse af medlemmers løn- og arbejdsvilkår. Det skal ske ved at IDA støtter dannelse af lokale netværk og ERFA grupper, og at IDA central støtter dannelsen af ingeniørklubber og virksomhedsgrupper.

Vores arbejde

Globaliseringen giver øget rejseaktivitet for mange danske ingeniører med kortere eller længerevarende ophold i udlandet og omvendt. Samtidigt arbejder flere udenlandske ingeniører i kortere eller længere tid i Danmark.

Derfor vil FAGFORENINGSLISTEN arbejde for at medlemmer under udenlandsophold i størst mulig omfang sikres rettigheder svarende til danske lønmodtagere i Danmark. Og at udenlandske ingeniører i Danmark skal arbejde under vilkår som gælder for danske ingeniører.

FAGFORENINGSLISTEN arbejder for at IDA skal arbejde på at ingeniører i korttidsansættelser, projektansættelse, deltids/kortids (Frie agenter), de moderne daglejere opnår ensartede løsninger og vilkår på tværs af landegrænser og firmaer

Arbejdsløse ingeniører skal hjælpes og støttes til at komme i arbejde. IDA skal støtte og hjælpe dimittender  og senior ingeniører til at komme ind på og fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

FAGFORENINGSLISTEN arbejder for at løn- og arbejdsvilkår er lige uanset køn, alder, etnicitet, da vi selvfølgelig alle er ingeniører.

FAGFORENINGSLISTEN arbejder for at alle medlemmer kan være medlem af en fælles pensionskasse IDA pension, der skal bestå af en sammenlægning af DIP og ISP. Pensionskassen skal tilbyde kollektive firmaordninger for Ingeniører på private arbejdspladser.

Vores ansvar

Som ingeniører har vi et fælles ansvar for at bidrage til en teknologiudvikling, der gavner samfundet. Det er et centralt behov for samfundet, at teknologiudviklingen styres mod en bæredygtig udvikling. Udviklingen skal styres med hensyntagen til kommende generationers mulighed for adgang til energi og ressourcer og med hensyntagen til konsekvenserne af miljøpåvirkninger.

FAGFORENINGSLISTEN arbejder for at IDA som organisation udarbejder et bæredygtigheds-regnskab udfra FN’s 17 mål for bæredygtighed.

FAGFORENINGSLISTEN vil støtte og udvikle det fagtekniske arbejde, så vi kan fastholde og forbedre ingeniørstandens anseelse i samfundet. Vi tilskynder ingeniører til at gøre deres indflydelse gældende i fagtekniske selskaber, på deres arbejdspladser og gennem deltagelse i den offentlige debat. Som konsekvens heraf mener listen også, at IDA skal støtte medlemmer, der kommer i klemme, fordi de har brugt deres ytringsfrihed.

IDA og ingeniørerne har et særligt ansvar for at teknologiudviklingen bidrager til et bæredygtigt samfund. Den fagtekniske debat bør omfatte, hvilke udviklingsbehov samfundet har for ny teknologi, og hvilke nuværende teknologisystemer, der bør afvikles.Samfundet har på mange områder brug for en infrastruktur, der underbygger en bæredygtig udvikling, bl.a. indenfor byggeri, hospitalsvæsen, kommunikation, transport, el-, varme- og vandforsyning samt ressource husholdning og affaldsbortskaffelse.

Den fagtekniske debat bør omfatte, såvel samfundets behov for udvikling af ny teknologi, som behovet for at afvikle eksisterende teknologisystemer.

Klimaproblemerne skal fortsat være i fokus. For at opnår mærkbare reduktioner i CO2-udslippet skal samfundet ”gå på to ben”. Udviklingen af energieffektiv teknologi skal reducere energiforbruget i bygnings-, produktions- og transportsektoren og energiforsyningen skal omstilles til CO2-neutrale kilder, som fx vindkraft, biomasse, solceller og bølgeenergi. En kommunikationsteknologi, der kan mindske behovet for forretningsrejser uden selv at give anledning til øget CO2-udslip, er et andet eksempel på teknologiudvikling, der støtter den bæredygtige udvikling.

Sundhed er en anden udfordring for udviklingen i samfundet. Forebyggelse er en kerneindsats for at mennesker kan få et sundt liv. Derfor skal samfundet fastholde og styrke forskning i og kontrol med, hvilke kemikalier og produkter, der kan forringe menneskers helbred, samt styrke forskningen  i nye behandlingsmetoder.

IDA skal bruge sin styrke til at opfordre til statsstøttet forskning, videncentre og udvikling i disse sektorer. Hertil skal IDA bidrage med forslag og normer, der kan fremtidssikre en miljø- og sundhedsmæssig positiv udvikling.

Vores TR og VG

Tillidsrepræsentanterne og virksomhedsgrupperne er det centrale led i fagforeningsarbejdet i IDA.

Tillidsrepræsentant arbejdet skal prioriteres højt, da det kan fastholde medlemmer og rekruttere nye medlemmer på arbejdspladserne.

Sekretariatet i IDA skal understøtte arbejdet og sikre, at der er kontinuitet i sagsbehandlingen, så tillidsrepræsentanten kan få hjælp ved akutte spørgsmål og opleve en ensartethed i betjeningen.

Nytten af at være organiseret skal markedsføres gennem gode historier på f.eks. IDA’s web-side og på ingeniørens web-side.

IDA skal arbejde for, at der vælges tillidsrepræsentanter på alle offentlige og private arbejdspladser.

FAGFORENINGSLISTEN arbejder aktivt for det regionale IDA -arbejde, der animerer medlemmer til at være aktive fagteknisk og fagforeningsmæssigt. Der foregår et stort socialt arbejde i IDA’s regioner,der er en støtte til at skabe netværk blandt ingeniører lokalt.

Der skal sikres de bedste forhold for IDA’s ildsjæle i det lokale arbejder med støtte af vores administration.

Vores mangfoldighed

IDA skal have en skarp profil i kampen for den offentlige velfærd og være mere offensiv, når der varsles forringelser for ingeniørerne. IDA skal arbejde for, at uddannelser opgraderes med miljø og ressourcer som centrale elementer, og for at undgå brugerbetaling på uddannelse.

IDA skal arbejde for fuld ligestilling uanset alder, køn, kultur, sprog og handicap både på offentlige og private arbejdspladser.

FULD LIGESTILLING betyder at FAGFORENINGSLISTEN vil arbejde for:

  • Lige løn for lige arbejde.
  • Lige mulighed for at gøre karriere.
  • Bedre balance mellem familie- og arbejdsliv i alle livsfaser i karrieren
  • At flere kvinder udgør en mere repræsentativ andel af ingeniører og bestyrelsesposter i offentlige og private virksomheder, der opererer i Danmark.
  • At alle virksomheder har en ligestillingspolitik vedr. alder, køn, kultur, sprog og handicap.

Fuld løn under barsel for begge køn og at en særlig del af forældreorloven øremærkes faderen.

IDA skal samarbejde med andre lønmodtagerorganisationer for at kæmpe mod forringelser og for bedre løn- og ansættelsesvilkår.

IDA skal give en optimal støtte og forfølge sager hvor IDA medlemmer behandles urimeligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *