Press Pixels
Background Slider

At gøre Fagforeningen attraktiv på det private: Hvorfor og hvordan?

Bestyrelsesmødet den 18 februar 2020 fokuserede udelukkende på at “politikudvikle” på dette vigtige område: Under overskrifterne “Stærke forhold for TR“, “Stærk TR pga. medlemmer” og “At gøre fagforening attraktiv på det private områder” brainstormede og diskutterede vi om en række konkrete initiative som vi fra Fagforeningslisten vil byde ind med især til AR og IDA Privat. Skrivegruppen vil nu samle inputtene og konkretiserede dem yderligere – med det formål at kunne få gennemført vores mærkesager i størst muligt omfang.

At gøre Fagforeningen attraktiv på det private: Hvorfor og hvordan?

Press Pixels
Background Slider

Press Pixels
Background Slider

FAGFORENINGSLISTEN OG IDA’s VALGKOMPAS

IDA’s valgkompas indeholder en række udsagn – 9 i alt – som de enkelte lister, forud for valget, har forholdt sig til og givet en prioritering; 1-5 hvor 1 er “helt uenig” og 5 er “helt enig”.

Valgkompasset som bliver tilgængeligt når valget går i gang, har som sit væsentligste formål, at guide den enkelte vælger hen til den liste, som passer bedst med vælgerens egen overbevisning, i forhold til hvad er vigtigt, altså fuldstændigt lige som fx et folketingsvalg.

 1. IDA skal være mere synlig i samfundsdebatten og ad den vej påvirke politiske beslutninger inden for emner, der fordrer ingeniørmæssig eller naturvidenskabelig kompetence.

  Ja, helt bestemt! Det er vigtigt at IDA er meget synlig i samfundsdebatten, så IDA, med sine tekniske og naturvidenskabelige kompetencer, kan påvirke de politiske beslutninger i teknologiske bæredygtige/fornuftige retninger. IDA har muligheden for at være en af de væsentligste aktører ift. at arbejde for en inddragelse af FN’s verdensmål i de politiske beslutningsprocesser, og den mulighed skal selvfølgelig udnyttes. Fagforeningslisten har givet udsagnet karakteren 5.

 2. IDA skal blive i AC-fællesskabet, så overenskomstforhandlingerne foregår i samarbejde med de øvrige akademikerorganisationer.

  Ja, IDA skal blive i AC-fællesskabet, for sammen med de øvrige organisationer i AC-fællesskabet står vi meget stærkere, bl.a. ved den centrale overenskomstforhandlinger. Vi har, generelt set, meget mere der samler os end der deler os. Helt generelt mener vi i Fagforeningslisten at sammenhold gør stærk og at vi når mest ved at stå sammen. Fagforeningslisten har givet udsagnet karakteren 5.

 3. IDA skal arbejde for at tiltrække udenlandske ingeniører og naturvidenskabelige kandidater til Danmark.

  Ja, dels fordi det bidrager til at modvirke flaskehalsproblemer ift. besættelse af ingeniør-/naturvidenskabelige jobs, dels fordi vi skal “arbejde med” en globaliseret verden i stedet for at “arbejde imod”.   Vi ser udenlandske ingeniører og naturvidenskabelige kandidater som et positivt bidrag til det danske arbejdsmarked, muligheder for yderligere udvikling af dansk innovationskultur og helt generelt den danske kultur/selvforståelse. Fagforeningslisten har givet udsagnet karakteren 4.

 4. IDA skal være en eksklusiv fagforening for ingeniører og cand.scient.er, og skal derfor ikke optage medlemmer med kortere tekniske uddannelser.

  Nej. IDA har gavn af at have en bred vifte af akademiske uddannelser inde under sin kappe. Vi mener at denne bredde bidrager positivt til den samlede faglige kompetence i IDA, og forståelsen af relevante samfundsforhold. Vi anerkender medlemmer, der har arbejdet i ingeniørjob og som har en teknisk diplomuddannelse, som ligeværdige medlemmer. Fagforeningslisten har givet udsagnet 1.

 5. IDA skal arbejde for at hæve beløbsgrænsen for arbejdstagere fra ikke-EU-lande, der kommer til Danmark for at arbejde.

  Det er ikke en højt prioriteret problemstilling i Fagforeningens politiske arbejde. Fagforeningslisten har givet udsagnet 3.

 6. IDA skal være mere synlig som fagforening på arbejdspladserne, end foreningen er i dag.

  Ja, helt bestemt. IDA’s væsentligste aktører på de danske arbejdspladser, er de lokalt valgte tillidsrepræsentanter, og dem skal IDA i den grad stå bag. Helt konkret handler det om at IDA skal klæde den enkelte TR på til at kunne arbejde lokalt for bedre løn- og ansættelsesvilkår, og bakke op i vanskelige sager, fx i forbindelse med fyrings-/udflytningsrunder. Fagforeningslisten har givet udsagnet 5.

 7. IDAs politiske system – med 65 medlemmer af repræsentantskabet og 12 politiske lister – er for stort og uoverskueligt og skal trimmes.

  Nej. En slankning af det politiske systems lister indeholder en indbygget risiko for at der opstår et demokratisk underskud. Styrken ved det nuværende system er netop, at også de små lister kan få taletid hvilket er vigtigt i forhold til ønsket om “reelt demokrati”. Da IDA er en forening i vækst, er det uheldigt at reducere antallet af medlemmer i repræsentantskabet af hensyn til behov for overskuelighed. Antallet af lister er en konsekvens af den demokratiske ret til at søge indflydelse. Det er vigtigt, at alle har mulighed for at søge indflydelse. Derfor går Fagforeningslisten ikke ind for at sætte grænser for antallet af lister. Fagforeningslisten har givet udsagnet 1.

 8. IDA skal opprioritere det sociale og faglige arbejde ude i landet frem for at satse på store arrangementer i København.

  Fagforeningslisten mener ikke at der er behov for en opprioritering på bekostning af aktiviteter i København. IDA har mange medlemmer i København, så der skal være gode arrangementer i København. Der skal også være gode arrangementer ude i landet. Fremfor at nedprioritere København, mener Fagforeningslisten, at der er behov for en bedre koordinering mellem de enkelte regioner, selskaber og administrationen i forhold til planlægning og afholdelse af arrangementer. Fagforeningslisten har givet udsagnet 3.

 9. IDA skal støtte opstartmiljøet i Danmark gennem økonomisk støtte til medlemmer, der ønsker at starte selvstændig virksomhed.

  Er ikke et højt prioriteret indsatsområde for Fagforeningslisten. Vi mener at IDA skal være med til at skabe bedre rammer for opstartsmiljøer fx ved at udbyde kurser, etablere netværk og stille fysiske lokaler til rådighed. Der er mange andre muligheder for at støtte opstartsmiljøer end alene økonomisk støtte. Fagforeningslisten har givet udsagnet 2.

De højest prioriterede indsatsområder for Fagforeningslisten er altså “1”, “2” og “6”, dernæst “3”, “5” og “8”. I bunden ligger “9”, “4” og “7”.

Hilsen Annette, Henrik og Malene

FAGFORENINGSLISTEN OG IDA’s VALGKOMPAS

Press Pixels
Background Slider

FAIR FORHOLD – hvad mener Fagforeningslisten?

Lige løn for lige arbejde

Uanset køn og etnicitet – Der skal i den kommende periode sættes mere ind imod ulige løn. Det skal ske gennem dialog med arbejdsgiverorganisationer og som tema i Ansattes Råd, på TR konferencer med videre. Tillidsfolkene skal i de årlige lønforhandlinger arbejde for at uligheder udlignes lokalt. Uligheder og forbedringer skal synliggøres både via lønstatistik men også med medlems eksempler på IDA’s hjemmeside. IDA skal være synlige i den offentlige debat om denne problemstilling.

Balance mellem arbejds- og familieliv

Arbejdet skal tilrettelægges efter en 37-40 timers arbejdsuge. Hvis der skal arbejdes længere, skal det kompenseres helst med frihed ellers med løn. Når man holder ferie og holder fri om aftenen og i weekender skal man ikke besvare arbejdstelefon og e-mails. Det skal arbejdsgiverne respektere. Tillidsfolk på de enkelte arbejdspladser skal italesætte dette og arbejde for at det indarbejdes i personalepolitikker. IDA skal arbejde for at det bliver indarbejdet i funktionærloven. For ved at holde fri og have tid og ro til vores familier, bliver vi ladet op til en mere effektiv arbejdsdag.

Ordentlige arbejdsforhold

Der skal mere fokus på ordentlig ledelse, det med god ledelse viser undersøgelse i IDAs medlemskreds har stor betydning for arbejdstilfredsheden. Der er i det offentlige og private en tendens til at der skal løbes stærkere og at den faglige stolthed sættes overstyr til fordel for regneark og statistik. Det går ud over reelle faglige gode resultater og arbejdsglæde. – Det skal IDA og tillidsfolkene italesætte og synliggøre – medlemmer skal opfordres til at dele urimeligheder anonymt, når fagligheden sættes over styr. Fagforeningslisten er meget i mod new public management og vil arbejde imod det i den kommende periode.  New public management virker modsat hensigten – giver dårlig kvalitet og stressede medarbejdere.

Kollektiv lønsikring

Vilkårene for ledige medlemmer er blevet kraftigt forringet. Fagforeningslisten foreslår at medlemmer, der bliver ledige, via lønsikring kan få suppleret dagpengene i en periode finansieret ved en kollektiv indbetaling via kontingentet til IDA. Med andre ord: Hvis du har været medlem af IDA i et år og har været tilknyttet arbejdsmarkedet i samme periode, vil Fagforeningslisten arbejde for en Kollektiv lønsikring, der i mindst ½ år supplerer dagpengene væsentligt.

Respektfuld behandling af og støtte til ledige

Fagforeningslisten vil i Ansattes Råd arbejde for at ledige skal have mulighed for opkvalificering og omskoling i ledighedsperioder med 1 til 2 semestres uddannelse. Dette vil gavne flere medlemmer, og det er bedre end blot passiv forsørgelse. En akademiker i arbejde giver typisk job til flere ikke akademikere derfor en win win situation hvis også akademikere kan opkvalificeres sig i ledighedsperioder. Ledige skal under praktik, anden uddannelse og opkvalificerings tilbud have fred til at fokusere på at udfylde praktikken og lære mest muligt, kravet om at skrive ansøgninger, bør tilpasses i disse situationer.

Styrkelse af uddannelse og fri forskning

Igennem mange år er taxametre nedskrevet og omprioriteringsbidrag har årligt fjernet 2% af budgetterne på de videregående uddannelser og erhvervsuddannelser. Fagforeningslisten vil i hovedbestyrelsen arbejde for at omprioriteringsbidraget skal fjernes. Hvis vi stadig skal have kvalitet i uddannelserne og ordnede arbejdsforhold, hvor både undervisere og de studerende oplever kvalitet, skal denne besparelse væk. Forskningsmidlerne til fri forskning er også reduceret gennem de senere år, samtidig er midler til energi og grøn omstilling skåret ned. Det betyder, at forskerne har vanskelige vilkår for at levere en god og fornyende forskning til gavn for virksomheder og medarbejdere i industrien. IDA skal arbejde for at forbedre vilkårene for forskning og uddannelse, Danmark har brug for dygtige studerende og kompetent forskning.

Fastholde IDA’s fokus på FN’s 17 verdensmål

IDA har bygget sin 2025 strategi op om de 17 verdensmål. IDA skal fortsætte arbejdet med at implementere verdensmålene i sine politikker og handlinger. IDA skal vise sine medlemmer og omverden hvordan der praktisk arbejdes med målene og hvordan arbejdet skaber forandring til gavn for mennesker og miljø. Klima og CO2 reduktion er elementer verdensmålene.  IDA skal arbejde for at Danmark går foran og fastlægger reduktionsmål på 60 til 70% i 2030 – Det kan lade sig gøre med massiv forskning indenfor fornyelige energikilder og opbevaring af energi samt udbygning af el-infrastruktur til el-biler og kollektiv trafik. IDAs medlemmer er en del af denne løsning.

FAIR FORHOLD – hvad mener Fagforeningslisten?

Press Pixels
Background Slider

Fair forhold, tak!

Det skal give mening at gå på arbejde, og som medarbejder skal man have rimelige løn- og arbejdsforhold. Fagforeningslisten kæmper for disse klassiske krav, også for projektansættelser og atypiske ansættelser.

Fagforeningslistens mål er at sikre IDA-medlemmers vilkår på et arbejdsmarked, der er i en rivende udvikling. Uanset ansættelsesform og om man er privat eller offentligt ansat, har man krav på tryghed, ordentlig løn og gode arbejdsforhold. IDAs medlemmer skal være stolte af, at de som teknologiske eksperter påvirker samfundsudviklingen i forhold til udfordringerne med klima og bæredygtighed. Det kræver ro og stabilitet snarere end stress og pres i hverdagen.

Mærkesager

-IDA skal være en stærk fagforening der støtter det enkelte medlem.

-IDA skal arbejde for solidaritet og fællesskab både mellem IDAs medlemmer og i forhold til andre faggrupper.

-IDA skal sikre ordentlige ansættelsesforhold for IDA-medlemmer, også på fremtidens arbejdsmarked.

-IDAs medlemmer kan og skal sikre en bæredygtig samfundsudvikling, derfor skal IDA have fokus på FNs bæredygtighedsmål.

HistoriSk

Fagforeningslisten blev dannet i 2008 i protest mod, at IDA meldte sig ud af Akademikerne (tidligere AC) og den udemokratiske proces, der lå forud. Listens initiativtagere ønskede at styrke IDA som fagforening og slå et slag for værdier som fællesskab og solidaritet blandt ingeniører og naturvidenskabeligt uddannede. Listen satte fokus på tillidsrepræsentantsarbejde, overenskomstforhandlinger, politisk samarbejde med andre fagforeninger samt profilering overfor Folketingets politikere.

Vision

IDA skal arbejde for gode vilkår på arbejdsmarkedet, et godt arbejdsmiljø og styrkelse af medlemmernes værdi, især gennem kollektive løsninger herunder overenskomster og lønsikring.

Medlemmer, som arbejder i atypiske ansættelser, skal være sikrede på linje med traditionelt ansatte. IDA må derfor både rådgive individuelle medlemmer og påvirke arbejdsmarkedet.

IDAs retning som landspolitisk stemme skal fortsætte sammen med dedikationen til FNs verdensmål.

Hvem

Vi ønsker at IDA støtter medlemmerne i alle livets faser: studenter, nyuddannede, i arbejdslivet og seniorer.

Fagforeningslisten har en stærk lokal forankring og er repræsenteret i IDAs udvalg og politiske organer. Listen har haft formandsposten i den forløbne periode og har således erfaring med at få IDAs overordnede strategi afstemt med det daglige, lokale arbejde.

Fair forhold, tak!

Press Pixels
Background Slider

Velkommen

Vi vil gerne invitere dig inden for i vores fællesskab som medlem af IDA, og kan du tilslutte dig vores vision – mission – politik eller måske forbedre den skal du være velkommen.

 

Tag chancen og deltag i det politiske arbejde i IDA eller giv en sympati tilkendegivelse med et medlemskab hos os.

Med venlig hilsen

Formand Ole Schultz

Velkommen

Press Pixels
Background Slider

AKTIVITETER FOR BÆREDYGTIGHED

IDA har ved sit seneste repræsentantskabsmøde i maj 2017 tiltrådt Vision 2025, hvori man i baggrunden for visionen læner sig op ad FN’s 17 mål for bæredygtighed. I FN’s eget materiale oplistes et antal konkrete mål, der skal være nået inden for hver af de 17 overordnede mål, og for hovedparten af de konkrete mål er ingeniørers arbejde af central betydning for mulig succes.

IDA har i sit politiske arbejde sammen med IDAs medlemmer gennem deres professionelle virke, daglig indflydelse direkte på at søge løsninger, der kan medvirke til øget bæredygtighed. Direkte inden for det selve teknologiske felt, indirekte inden for felter, hvor teknologi kommer i spil sammen med sociale systemer.

 Klik på ikonerne ovenfor for at lære mere om de enkelte Verdensmål.

 

Hvis bæredygtighedsmålene skal nås, kræver det andet end få og store konkrete aktiviteter iværksat centralt. Det kræver også en langvarig proces, hvor bæredygtighed bliver en integreret del af den bevidsthed, ingeniører professionelt arbejder ud fra.

Vi vil derfor opfordre til at IDA understøtter denne proces sætter handling bag visionens ord på to områder:

 • At man i HBs arbejde og i udvalgsarbejde relateret til HB udvikler en model for ’bæredygtighedsdeklaration’ på beslutninger om aktiviteter, hvor aktiviteten har et budget på over kr. 50.000.-. Deklarationen bør tage udgangspunkt i hovedparten af overskrifterne fra FNs mål. Herved kan skabes øget opmærksomhed på, hvad bæredygtighed konkret vil sige, lige som der tilvejebringes et samlet materiale, der kan indgå i videre drøftelser af, hvor en interesseorganisation som IDA relevant kan sætte ind.
 • At HB kommer med forslag til, hvorledes man med hjælp fra IDAs medlemmer kan udforme et katalog (gerne www-formidlet), som illustrerer de mange sider/niveauer af bæredygtighed, som ingeniører og scient’er konkret arbejder med. Dette katalog skal tjene til vidensopsamling blandt ingeniører, til inspiration for andre faggrupper, der arbejde med bæredygtighed og til inspiration i folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Af Marianne Høyen

AKTIVITETER FOR BÆREDYGTIGHED